Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viatojapaula tojapaula
2222 b624 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viaakysz akysz
6318 e22b
Reposted fromonlyman onlyman viaakysz akysz
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaakysz akysz
Reposted fromkriokineza kriokineza viaakysz akysz
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
4001 8bb8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
4696 1e2c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaakysz akysz
9609 5d2a
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarfmarf marfmarf
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaKawaiiNamida KawaiiNamida
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus viamoai moai
3585 0b27 500
Reposted fromkriokineza kriokineza viaonlywhite onlywhite
Reposted fromkriokineza kriokineza viaonlywhite onlywhite
7625 8d25
Reposted fromrof rof viajustaperson justaperson
0602 da01 500
Reposted fromstroschek stroschek viabudas budas

February 03 2018

1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl